ДАТА ТӨВ, ДЭД БҮТЦИЙН БАЙГУУЛАМЖ

ДАТА ТӨВ, ДЭД БҮТЦИЙН БАЙГУУЛАМЖ

ГЭРЭЭТ -АЙТИ ГЭРЭЭТ МАРКЕТИНГ
 
Дата төв нь мэдээллийн технологийн голлох төхөөрөмж болох сервер болон сүлжээний үндсэн төхөөрөмжүүд, мэдээлэл хадгалах төхөөрөмжүүдийг холбогдох стандартын дагуу байрлуулах тусгай обьект юм. Дата төвийн дизайныг боловсруулахдаа олон улсын дата төвийн стандартын дагуу орчны температур, цахилгаан тэжээл, хяналтын систем, мэдээллийн аюулгүй байдал, дэд бүтцийн шийдэл, галын тохиолол зэрэг системүүдээр бүрэн тоноглож өгдөг.
datacenter .jpg

Дата төв, серверийн өрөөний шийдлийн бүрдэл хэсгүүдэд:

Мэдээллийн технологи, дэд бүтцийн шийдэл

Хөргөлт, агааржуулалтын систем

Цахилгаан, үл тасалдах тэжээлийн систем

Хяналт, удирдлагын дэлгэцийн шийдэл

Нэвтрэх хяналтын шийдэл

Генератор, газардуулгын шийдэл Дата төв болон серверийн өрөө нь объёмын хувьд харьцангуй ялгаатай байх тул бид Дата төвийн шийдлийн боловсруулалтыг тухайн дата төв байрлах газар зүйн байрлал, байгаль цаг уурын онцлог, стандарт, аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу барилгыг барьж байгуулж буй мэргэшсэн байгууллагуудтай хамтран ажилладаг.